Миний гэр цэцэрлэг, “СӨБ-ДАЗТ” ТББ-ын хамтран зохион байгуулсан “Бага насны хүүхдийг шинэ орчин нөхцөлд дасгах нь” сурган хүмүүжүүлэх уншлагын уралдаан